Letbaner.DK
 
God praksis
Forside > Hvad er letbaner > EU anbefaler > God Praksis  

EU anbefaler letbaner

Afsnit fra EU-HVIDBOG (side 93-95)

Den europæiske transportpolitik frem til 2010
De svære valg

EU-KOMMISSIONEN
Bruxelles d. 19.09.01


FREMME AF GOD PRAKSIS

"Den trafikale overbelastning udgør sammen med forureningen disse to fænomener hænger nøje sammen en af årsagerne til "det dårlige liv" i byerne. Den voldsomme udvikling i privatbilismen er en af de vigtigste medvirkende faktorer.

Det er derfor nødvendigt at gøre de løsninger, som kan være et alternativ til bilen, mere attraktive både med hensyn til infrastrukturer (metro- og sporvognslinjer, cykelstier97, særlige kørebaner til den kollektive transport), men også med hensyn til den tilbudte service (trafikbetjeningens kvalitet, informationer til brugerne).

Den kollektive transport skal være mere komfortabel, hurtigere og mere kvalitetsbetonet for at leve op til borgernes forventninger. Denne mulighed for at højne kvaliteten har flere europæiske byer benyttet sig af, idet de har besluttet at forny den kollektive transport ved at tage nye metro- og sporvognslinjer i brug og indsætte nye busser med lettere adgangsforhold for bevægelseshæmmede.

Det er afgørende, at den kollektive transport følger med udviklingen i samfundet: Folk får i stigende grad behov for at flytte sig fra sted til sted i løbet af dagen, og det kan betyde, at vi får myldretid næsten døgnet rundt. Også bygning af nye boligkvarterer og butikscentre i omegnen af byerne bør følges op med en tilpasning af de strækninger og de transportmidler, der anvendes til den kollektive transport.

Light rail-transport med egen bane som i dag foretrækkes af mange store og mellemstore byer er et både økonomisk og populært transportmiddel, fordi designerne har været i stand til at give det et helt bevidst futuristisk præg. Byer som Stuttgart, Freiburg, Strasbourg og Nantes har gjort mærkbare fremskridt med hensyn til at skabe bedre balance mellem transportformerne ved at satse på dette transportmiddel. De har således kunnet bremse privatbilismen ved at investere i transportformer, som ikke benytter vejnettet.

Det viser, at det er muligt at nedbringe privatbilismen med 1% om året, medens den i de fleste andre bycentre vokser med over 1% om året.

Andre byer har indført byplansvedtægter, som tager sigte på at begrænse bygningen af parkeringspladser til alle nyopførte kontorbygninger til det strengt nødvendige, hvilket gør det mindre praktisk at benytte egen bil."

Nogle lokale myndigheder har planer om at forbeholde særlige kørebaner for de kollektive transportmidler (busser og taxaer), men også til personbiler, hvor flere personer kører i samme bil, og ved at anlægge flere cykelstier og endog særlige baner til motorcykler. I de store byer og forstadsområder vil et initiativ med henblik på at få de største arbejdsgivere, virksomheder og forvaltningsgrene til at deltage i organiseringen af de ansattes transport eller endog i finansieringen af kollektive transportmidler kunne støttes efter modellen fra Wien, hvor byens erhvervsliv er med til at finansiere metroen. En lovende udvikling inden for nyskabende mobilitet, som kombinerer "car sharing" med andre transportformer, er sat i gang i de seneste år99.

Sideløbende med udviklingen af nye kollektive transportmidler kræver begrænsningen af den tætte trafik i byerne også nogle takstsystemer for brugen af infrastruktur i byområder, og det enkleste eksempel herpå er parkeringsafgifterne.

Andre mere avancerede former overvejes i visse større byer, navnlig i London, hvor man vil indføre betalingssystemer baseret på en teknologi, som kan identificere bilerne elektronisk, samt et elektronisk betalingssystem, som vil kunne harmoniseres på fællesskabsplan100 (se afsnittet om prissætning). Betaling for kørsel i byområder er dog kun populært hos den lokale befolkning, hvis de eksisterende alternativer med hensyn til kollektiv trafikbetjening og infrastruktur er konkurrencedygtige. Det er derfor afgørende, at indtægterne fra sådanne afgifter anvendes til at finansiere nye infrastrukturer, som kan forbedre det generelle transportudbud i byerne." (side 93-95)


Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

 

 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 24.04.07