Letbaner.DK
 
Rationalisering
Forside > Hvad er letbaner > EU anbefaler > Rationalisering  

EU anbefaler letbaner

Afsnit fra EU-HVIDBOG (side 90)

Den europæiske transportpolitik frem til 2010
De svære valg

EU-KOMMISSIONEN
Bruxelles d. 19.09.01


RATIONALISERING AF TRANSPORTEN I BYERNE

"Udviklingen i bystrukturen, ændringer i livsstil og den bevægelsesfrihed, bilen giver, kombineret med et i mange tilfælde utilstrækkeligt kollektivt transportudbud er baggrunden for de seneste 40 års voldsomme opsving i biltrafikken i byerne.

Når erhvervsaktiviteter og boliger flyttes uden for centrum, kan det i visse tilfælde være ledsaget af en omfattende udbygning af infrastrukturen og den offentlige trafikbetjening, men fordi der mangler en overordnet strategi, der omfatter både byplanlægningspolitik og transportpolitik, er bilen næsten overalt det foretrukne befordringsmiddel. Nok er der mange biler i bycentrene, hvor de udgør en voldsom belastning, men det er især i forstæderne, trafikken vokser hurtigst.

I disse områder, hvor mobilitetsbehovene er vanskeligere at afdække og imødekomme, er den kollektive transport, således som den er udformet i dag, ikke tilstrækkeligt fleksibel. Hertil kommer, at mange føler, at der er sikkerhedsmæssige problemer forbundet med at benytte kollektive transportmidler i visse områder og på bestemte tidspunkter af døgnet.

Væksten i trafikken og den trafikale overbelastning af byområderne går hånd i hånd med øget luftforurening, større støjgener og flere trafikulykker. Da der ofte er tale om korte ture, som foretages med kold motor, øges bilernes brændstofforbrug eksponentielt, og emissionerne kan multipliceres med tre eller fire, samtidig med at hastigheden divideres med en lignende faktor.

Transporten i byområderne er således årsagen til 40% af emissionerne af de kulstofholdige luftarter, som er ansvarlige for klimaændringen, ud over de øvrige forurenende stoffer, hvis helbredsmæssige konsekvenser for indbyggerne i byerne er stærkt bekymrende, navnlig kvælstofilter, som er ansvarlige for højdepunkterne i ozonkoncentrationen, og småpartikler i luften, for hvilke der ikke er fastsat grænseværdier.

De mest sårbare grupper i befolkningen såsom børn, ældre og syge (luftvejssygdomme, hjerte-karsygdomme) er de mest udsatte, og de samfundsmæssige omkostninger herved er i visse undersøgelser anslået til 1,7% af BNP92. Hvad angår trafikulykkerne, sker 50% af alle dødsulykker i trafikken i byområderne, og det går først og fremmest ud over fodgængere, cyklister og motorcyklister.

Selv om transport i byområder på grund af subsidiaritetsprincippet primært hører under de nationale og lokale myndigheders kompetence, kan man dog ikke ignorere de store problemer, der gør sig gældende i bytrafikken, og som er med til at forringe befolkningens livskvalitet.

Det største problem, disse myndigheder skal løse og det er mere påtrængende, end man umiddelbart tror er at få kontrol med trafikudviklingen og især kontrol med privatbilismens rolle i de store bymæssige bebyggelser. Uanset hvordan man angriber problemet (forurening, trafikal overbelastning, mangel på infrastruktur), må samfundet se i øjnene, at privatbilismen må begrænses. Alternativet er at fremme rene køretøjer og udvikle kollektiv transport af den fornødne kvalitet.

Subsidiaritetsprincippet giver EU mulighed for at tage initiativer, navnlig på lovgivningsområdet, med det formål at tilskynde til et mere varieret energiudbud på transportområdet. Omvendt kan EU ikke via lovgivningen pålægge alternative løsninger til privatbilismen i byerne. Det er grunden til, at Kommissionen begrænser sig til at fremme god praksis." (side 90)

"I fuld respekt for subsidiaritetsprincippet og vel vidende, at størsteparten af de nævnte foranstaltninger henhører under de nationale, regionale og lokale forvaltningers kompetence, foreslår Kommissionen følgende:

støtte med fællesskabsmidler til foregangsbyerne, medens de enkelte medlemsstater fortsat selv er ansvarlige for udarbejdelsen af nationale planer

øget brug af renere biler og kollektive transportmidler, som er tilgængelige for alle brugerne, herunder også bevægelseshæmmede (navnlig handicappede personer og ældre)

afdækning og formidling af bedste praksis vedrørende transportsystemer i byområder, herunder by- og regionalbaner, og forvaltningen af de dertil hørende infrastrukturer."

 


Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

 

 


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 24.04.07