Letbaner.DK
 
Århus Letbane sendes i 2. høring
Nyhed 00360  

Letbanetog i Århus. 
Grafik © Flemming Berg Olsen
Grafik af letbanetog foran Rådhuset

 

Århus Letbane sendes i 2. høring

 
18.12.09
Århus byråd har d. 16.12.09 godkendt at fremlægge VVM-rapport om Århus letbane til høring.

Den netop færdiggjorte VVM-rapport skal indgå i den 2. offentlige høringsrunde i VVM-processen, som starter først i det nye år (2010). Efter offentliggørelsen vil det i 8 uger være muligt for alle at komme med begrundede bidrag til debatten om det fremlagte forslag til Århus Kommune.

Projektet

Den første etape af letbanen omfatter en sammenbinding af Århus-områdets to nuværende nærbaner, Odderbanen og Grenaabanen, samt udbygning af 12 km nye letbanespor, som strækker sig fra Grenaabanen ved Nørreport ad Randersvej via Skejby og gennem det nye byudviklingsområde i Lisbjerg. Herfra kobles letbanen igen sammen med Grenaabanen sydvest for Lystrup.

Letbanetogene skal være af den særlige hybrid-type (TramTrain), der kan køre på el i byen og med dieselmotor på lokalbanerne Grenaabanen og Odderbanen.

Togtypen, der allerede findes som hyldevare, har en maksimumhastighed på 100 km/t, hvilket passer til hastigheden på Grenaabanen. På bystrækninger tilpasses hastigheden forholdene og bliver højst den tilladte hastighed for vejtrafikken.
Letbanen forventes færdig i 2015.

Finansiering

Finansieringen er stort set på plads. Projektet koster godt 1 mia. kr. og fra Trafikaftalen fra januar 2009 er der fra staten afsat 500 mio. kr. til projektet.

De øvrige godt 500 mio. kr. skal Århus kommune selv finansiere med støtte fra nabokommuner. Den lave pris pr. km skyldes flere ting.

Der er i prisen ikke medregnet ledningsomlægninger, der allerede er budgetteret og delvist udført i forbindelse med busbaneprojektet på Randersvej. Over halvdelen af strækningen køres over land hvor anlægsprisen er meget lav. Desuden er finansieringen af depoter og værksted og rullende materiel forudsat afholdt af trafikbestillerne via kontrakten med operatøren.

Visualisering ved Nørrebrogade i Århus, 
Kilde: C.F. Møller 2009
Visualisering fra Nørrebrogade i Århus, Kilde: C.F. Møller 2009

Indstilling til byrådet godkendt

Under byrådets Dagsorden for mødet den 16.12.09, SAG 16 står der:

At 1) Byrådet godkender offentlig fremlæggelse af Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 for Letbane i Århus-området – etape 1 samt tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport.

At 2) Byrådet opfordrer Letbanesekretariatet eller et fremtidigt selskab med ansvar for etablering af letbaneinfrastrukturen til at afholde en arkitektkonkurrence med det formål at få en letbane af høj arkitektonisk kvalitet, herunder at få udarbejdet en designmanual for letbanen med eksempelvis design af broer, standsningssteder og udstyr."

I indstillingen hedder det blandt andet

"Det foreslåede kommuneplantillæg vil muliggøre etablering af letbanedrift på Grenaa- og Odderbanerne samt på en nyanlagt letbanestrækning fra Åhavevej via Århus H, De Bynære Havnearealer, Skejby og Lisbjerg til Lystrup Station. Retningslinjen angiver endvidere en række forudsætninger for letbanens udformning og for en række hensyn der skal varetages for at afhjælpe projektets påvirkning af omgivelserne.

Etablering af letbanen vil betyde, at der indføres et højklasset kollektivt trafiksystem, som kan være et alternativ til biltrafik."

Alternativ linjeføring ved Skejby ønskes fravalgt

I indstillingen har Århus kommune ønsket at fravælge en alternativ linjeføring nord for Skejby. Den ville betyde flere broer med høje dæmninger nord for Skejby sygehus.

I Indstillingen hedder det:
"Det i VVM-redegørelsen belyste alternativ 1, hvor letbanen nordvest for Skejby krydser Herredsvejs nye tilslutning til Randersvej på en bro og fortsætter på en op til 10 m høj dæmning, vurderes at have så store visuelle, landskabelige og barrieremæssige konsekvenser, at det anbefales fravalgt, og det indgår derfor ikke i kommuneplantillægget."

Hovedforslaget anbefales

I stedet skal letbanen passere bl.a. Herredsvejs nye tilslutning til Randersvej igennem et vejkryds med lysregulering. Letbanen skal her køre efter lyssignaler.

Letbanen skal herefter uændret krydse Egådalen og Djurslandmotorvejen på en lang dalbro.

VVM-redegørelsen offentliggøres

Til januar, når VVM-redegørelsen fremlægges, vil vi referere hovedlinjerne.

/HB - kilder: Århus Kommune og Midttrafik
 


Relaterede nyheder:

Bilister vil gerne skifte til skinner

Erfaringerne fra letbaner andre steder i Europa lover godt for Århus. (13.05.09)

Århus letbane-VVM er nu udbudt

1. høringsfase er afsluttet og VVM-redegørelse til Århus letbane er nu blevet udbudt som den første i Danmark. (22.07.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Byrådet godkender offentlig fremlæggelse af Forslag til .. Letbane i Århus-området".

/Byrådet

 
 
 

Læs mere her:

Læs dagsorden og
SAG 16 her.
(Århus kommune d. 16.12.09)
GALLERI med LETBANE.
(Stiften 20.12.09)
 
 
 
Linjeplan med standsningssteder
Standsningssteder 1. etape
Linjeplan med anbefalede standsningssteder til
1. etape (rød linje), der skal samkøre med nærbanerne (blå linje)
- klik på kortet -
 
 
 

Sakset i pressen

Letbanen vil ændre gadebilledet i Århus.
(Stiften 20.12.09)
Nu ruller letbanen. Århus
(Stiften 19.12.09)
Leder: Banekampen.
(JP Århus 19.12.09)
Motorvej og letbane skal fremtidssikre Tirstrup Lufthavn.
(JP Århus 18.12.09)
Thyssen: Letbanen er ikke hjemme endnu.
(JP Århus 17.12.09)
Letbanen ruller ud i høring. Århus
(Stiften 16.12.09)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 20.12.09