Letbaner.DK
 
Henvendelse fra DTU til Folketinget
Nyhed 00512  


Universitetsdirektør Claus Nielsen og Rektor Anders Bjarklev fra DTU.

 

Henvendelse fra DTU til Folketinget

 
07.05.16
Danmarks Tekniske Universitet i Lundtofte (DTU) er gået i offensiven for at sikre Ring 3 Letbanens realisering med et brev til Folketinget.

Der er mange værdier på spil i spørgsmålet om letbanens fremtid, hvilket tydeliggøres af rektor Anders O. Bjarklev og universitetsdirektør og formand for Lyngby-Taarbæk Vidensby, Claus Nielsen.

De ridser situationen op i et brev til Transport- og Bygningsudvalget, Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt, samt Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Paulsen.

Det skriver DTU

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har med stor interesse og igennem lang tid fuldt letbaneprojektet, herunder selv bidraget til udviklingen af projektet.

Det er DTU's vurdering, at projektet kan få stor betydning for udviklingen i regionen såvel erhvervsmæssigt som trafikalt, idet der herved skabes en bedre kollektiv infrastruktur og trafikbetjening, som bidrager til større fremkommelighed og mobilitet på en miljømæssig god måde.

Vi kan forstå, at et flertal i Transportudvalget har besluttet at udskyde den tillægsbetænkning, der er nødvendig for, at lovforslaget om Letbanen kan komme til afstemning i Folketinget. Vi kan endvidere forstå, at processen er sat på hold, da der er brug for flere oplysninger og et opdateret beslutningsgrundlag.

DTU ser med stor bekymring pa denne usikkerhed, der dermed er skabt om letbanens politiske grundlag.

Ring 3 Letbanen har været længe undervejs

En højklasset kollektiv trafikløsning har igennem mange år været påpeget som måden at afhjælpe de stigende trængselsproblemer, der er på tværs af "fingrene" i det storkøbenhavnske område.

En kapacitetsmæssig fremtidssikret løsning vil som minimum forudsatte en letbaneløsning, som ydermere og ikke mindst gennem sin etablering af en række nye stationsnære områder vil være forudsætningen for realiseringen af det fulde potentiale for erhvervs- og byudvikling, der er i kommunerne, hvor letbanen planlægges.

Hertil kommer mere specifikt, at en letbane særligt vil bidrage til at understøtte det vækst- og erhvervspotentiale, der knytter sig til områderne omkring DTU.

Det gælder I særdeleshed for videns- og teknologitunge virksomheder inden for områder som life science, cleantech, biotech osv., som kan se deres fordel i at ligge universitetsnært, dvs. ved siden af et førende internationalt, teknisk eliteuniversitet.

Et stort erhvervsudviklingspotentiale

Med en letbane og nye stationsnære områder omkring DTU Lyngby Campus, vil forudsætningerne for et hidtil uset erhvervsudviklingspotentiale skabes til gavn for både de mange videns- og teknologitunge virksomheder og universitetets mange forskningssamarbejder, men sidst og ikke mindst også til gavn for det danske samfund helt generelt.

En lang række initiativer er allerede taget hertil, også i tillid til at letbanen realiseres. Virksomheder som Novozymes, Microsoft og NCC har valgt at lokalisere sig tæt på DTU og langs letbane-strækningen.

Konsekvenser ved et nej

Realiseres projektet om letbanen ikke, så forpasses efter vores opfattelse en unik mulighed for øget vækst og beskæftigelse i de kommuner, der deltager i Ringbysamarbejdet. Det er også et vækstpotentiale, der ikke kan realiseres blot ved bedre busforbindelser og/eller øget frekvens.

Løsningen skal kunne supplere fingerplanen

Forudsætningen er etableringen of nye stationsnære områder - i øvrigt helt i overensstemmelse med de grundlæggende principper for Fingerplanen, som har tjent udviklingen of det storkøbenhavnske område godt i årtier.

Det er derfor ikke et spørgsmål om en letbane eller ej, men derimod om hvorvidt vi vil udnytte et potentiale for vækst og beskæftigelse gennem en by- og erhvervsudvikling langs Ring 3 eller ej.

Vi håber, at vi med dette brev kan bidrage til at tydeliggøre vigtigheden af letbanen, og vi skal på det kraftigste appellere til, at der gives positiv politisk tilslutning til og beslutning om at gennemføre projektet om letbanen, - slutter rektor og universitetsdirektør i brevet fra DTU.

/HB, kilde Folketinget (ft.dk)
 


Relaterede nyheder:

Busløsning dur ikke på Ring 3

Kan letbanen i Ring 3 erstattes af BRT-busser? Movia svarer i Altinget d. 7/4-16. (13.04.16)

Lov om Hovedstadens Letbane forsinkes...

Ændringsloven om Ring 3 letbanen er forsinket flere gange af stor forvirring om anlægspriserne. (01.04.16)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Vi skal på det kraftigste appellere til, at der gives positiv politisk .. beslutning om at gennemføre projektet om letbanen", slutter DTU i brevet.

 
 

Læs mere her:

Henvendelse fra DTU om letbanen.
(Folketing 03.05.16)
Usikkerhed om Hovedstadens Letbane
(Gladsaxe 04.05.16)
 
 


Planlagt linjeføring igennem Lyngby og DTU. 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold